Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących

im. prof. J.Groszkowskiego w Przemyślu

 

Główne założenia wychowawcze w klasach licealnych

 (opracował wychowawca klas licealnych: Henryk Lasko)

 

Nadrzędnym celem wychowawczym jest wielostronne kształtowanie osobowości wychowanków w sferze intelektualno-informatycznej, moralnej, sprawnościowej, uczuciowej, estetycznej, duchowej a także utrwalanie zachowań specyficznych dla dojrzałej, dobrze przystosowanej społecznie jednostki. Zgodnie z Programem Wychowawczym i Planem Pracy Wychowawczej ZSEiO, cel ten zmierza do urzeczywistnienia wizji naszej placówki – która staje się środowiskiem wspierającym rozwój ucznia, poprzez wypełnianie na co dzień misji wyrażonej trafnie słowami patrona naszej szkoły: „Nauka ma służyć człowiekowi a nie nad nim panować”

Ważniejsze zadania wychowawcze:

 

1.     Wprowadzać do programów nauczania wiedzę i umiejętności niezbędne do  twórczego  życia w wolnym, demokratycznym państwie oraz rozumienia istotnych  mechanizmów jego przemian i rozwoju;

2.     Kształtować postawy patriotyczne nie tylko w kategoriach naczelnych wartości: Bóg - Honor - Ojczyzna, ale nade  wszystko w obowiązkach dnia codziennego, w tworzeniu  bliższego i dalszego środowiska społecznego - bardziej ludzkim.

3.     Wychowywać w odpowiedniej atmosferze, wolnej od napięć lękowych, niepewności, braku poczucia bezpieczeństwa.

4.     Przygotować uczniów do rozumienia  odpowiedzialności współtworzenia obrazu  Ojczyzny, Kształtować model Prawego Człowieka, Obywatela Polski, Europy i Świata.

5.     Przygotowywać młodych do demokracji.

6.     Przygotowywać uczniów do współdziałania i współodpowiedzialności za siebie i swoją pracę, do  rzetelności w wykonywaniu obowiązków, umiejętności pokonywania trudności w osiąganiu założonych celów.

7.     Organizować  zbiorowe  doświadczenia  i działania o walorach  postawo-twórczych, kształtować umiejętność współpracy w zespole.

8.     Wprowadzać nie tylko nowoczesną, operatywną wiedzę o otaczającym świecie, informatyce, historii, społeczeństwie i kulturze własnego  narodu i innych narodów, ale także dostarczać uczniom treści, które pomogą im zrozumieć samego siebie, rozwiązywać własne problemy  i trudności,

9.     planować i realizować swój własny rozwój, niwelować uczucia osamotnienia i bezsilności, frustracji i obojętności. Uczyć przenoszenia wiedzy zdobytej w szkole do otoczenia.

10.  Stwarzać warunki uznania dla jednostek wybitnych i twórczych, pracowitych i wysoce moralnych. Swoim przykładem udowadniać, że nasza szkoła racjonalnie wspiera rozwój ucznia.

 

Przyjmuję, że głównymi czynnikami, optymalizującymi rozwój osobowości  uczniów, są sprawdzone przeze mnie metody i formy pracy dydaktyczno-wychowawczej,  sprzyjające indywidualizowaniu procesu kształcenia, aktywizowaniu uczniów  w procesie kształcenia, uspołecznianiu procesu kształcenia poprzez  współpracę z rodzicami, środowiskiem naukowym oraz szeroko rozumianym  środowiskiem społecznym naszej Szkoły.

 

 

Problematyka lekcji wychowawczych w klasie pierwszej

q       Zajęcia integracyjne.

q       Plan uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.

q       Rozpoczęcie prac nad kroniką klasy.

q       Higiena osobista i estetyka w życiu codziennym.

q       Kultura języka i zachowania się.

q       Problematyka ekologiczna. (plakat, gazetka)

q       Nałogi i narkomania - zagrożenia osobowości i życia (konkurs)

q       Potrzeby człowieka i ich zaspokajanie. Znaczenie potrzeb.

q       Edukacja komunikacyjna. (zestaw referatów)

q       Zagadnienia życia obywatelskiego.(odpowiedz. za siebie)

q       Poznawanie siebie, samokontrola, samoocena i ocena innych.

q       Miłość w życiu człowieka i jej rozwój w różnych okresach.

q       Modele i ideały miłości.

q       Różne formy poradnictwa dziecięco-młodzieżowego.

q       Prawa i obowiązki młodzieży we własnym domu i szkole.

q       Sztuka uczenia się.

q       Organizacja swojego warsztatu pracy.

q       Gospodarowanie czasem.

q       Koleżeństwo i przyjaźń w naszej klasie. (urodziny kolegi)

q       Pomoc w nauce w naszej klasie.

q       Jak układać poprawne stosunki z nauczycielami?

q       Praca samorządu uczniowskiego w naszej klasie.

q       Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

q       Jesteśmy współgospodarzami klasy i szkoły.

q       Organizujemy spotkania i zabawy towarzyskie.

q       Organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej.

q       Użytkowanie wspólnej własności.

q       Nasze miasto i region. (sprawozdanie z wycieczki)

q       Orientacja zawodowa (gazetka szkolna, gabloty, informacje)

q       Poczucie odpowiedzialności za nasze życie zbiorowe.

q       Jak dbać o zdrowie, czas i pieniądze?

q       Określamy własny temperament.

q       Jak kształtować własny charakter?

q       Poznajemy Prawa Człowieka.

q       Zasady poprawnej konwersacji.

q       Postulaty i wnioski dot. zajęć wychow. klasie drugiej.

 

 

Problematyka lekcji wychowawczych w klasie drugiej

q       Nasze propozycje lekcji wychowawczych.

q       Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych (kółko informatyczne).

q       Kronika, fotokronika klasy. Nasza klasa w Internecie. (wymiana doświadczeń)

q       Racjonalne wykorzystanie literatury dot. tematów lekcji wychowawczych.

q       Problematyka ekologiczna (dyskusja, artykuł do gazetki klasowej)

q       Ustalenie kryteriów ocen z zachowania.

q       Ochrona zdrowia sprawą najpilniejszą.

q       Jednostka - grupa społeczna - więzi międzyludzkie.

q       Omówienie osiągnięć w nauce. Problematyka zachowania się uczniów.

q       Zagadnienia życia obywatelskiego. (odpowiedzialność za rodzinę)

q       Walka z uzależnieniem (nikotyna, alkohol, narkotyki).

q       Wzory zachowań w rodzinie i szkole.

q       Rola rodziny w życiu człowieka.

q       Współżycie w rodzinie.

q       Jak zapobiegać ew. rozładowywać konflikty w domu i szkole?

q       Warsztat pracy nauczyciela i ucznia - współdziałanie.

q       Gospodarowanie czasem wolnym.

q       Dalsze kształcenie i wybór zawodu.

q       Koleżeństwo i przyjaźń w naszej klasie. (imieniny koleżanki)

q       Jak zorganizujemy pomoc w nauce w naszej klasie?

q       Jesteśmy współgospodarzami Szkoły.

q       Ocena pracy samorządu klasowego. (szkolnego)

q       Zainteresowania pozaszkolne uczniów (pozytywne przykłady)

q       Spotkania i zabawy towarzyskie (przygotowanie)

q       Umiejętność współżycia z innymi.

q       Organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej.

q       Nasze miasto i region. (wspólny album)

q       Zwiedzamy kolejną wystawę plastyczną w BWA.

q       Informacje dotyczące orientacji zawodowej.

q       Kto zasługuje na miano ucznia zdolnego?

q       Bezpieczeństwo na drogach, w domu i szkole.

q       Zasady skutecznego opanowywania obszernych informacji.

q       Sposoby korzystania z odpowiedniej literatury dotyczącej rodziny.

q       Ocena pracy uczniów na rzecz klasy. (szkoły)

q       Nasza klasa w Internecie. Pokazy i wymiana doświadczeń.

q       Postulaty i wnioski do prowadzenia zajęć wychowawczych w kl. III.

 

 

Problematyka lekcji wychowawczych w klasie trzeciej    (czwartej LC)

q       Wspólnie planujemy lekcje wychowawcze. Praca nad kroniką klasową.

q       Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

q       Ostatni rok nauki w ZSEiO. Sposoby planowania pracy.

q       Problematyka ekologiczna w naszym regionie. (spotkanie)

q       Ochrona zdrowia sprawą najważniejszą. (spotkanie )

q       Ustalenie kryteriów ocen z zachowania.

q       Organizujemy wycieczkę turystyczno-krajoznawczą.

q       Omówienie dotychczasowych osiągnięć w nauce.

q       Zag. życia obywatelskiego.(współodpowiedzialność za RP)

q       Poszukiwanie własnej drogi życiowej.

q       Osobowość i jej rozwój w wieku młodzieńczym.

q       Jak wybrać partnera na całe życie? (przesłanki podejm. dec.)

q       Ochrona godności własnej i cudzej.

q       Odpowiedzialność za słowo.

q       Uczestnictwo w życiu kulturalnym. (szkoły)

q       "Imieniny" klasy. Spotkanie przy herbatce. Fotokronika.

q       Samokształcenie i fachowość.

q       Rozumienie drugiego człowieka.

q       Umiejętność współpracy w zespole.

q       Walka z uzależnieniem (nikotyna, alkohol, narkotyki).

q       Nasz wkład w rozwój szkoły i regionu.

q       Jak przygotowywać się do matury?

q       Problematyka własnych planów życiowych.

q       Orientacja zawodowa. (filmy video)

q       Jak zdobywać przyjaciół?

q       Technologia pracy umysłowej. (wykład)

q       TECHNOLOGIA PRACY UMYSŁOWEJ. -wykład.

q       Wzory zachowań w szkole i w rodzinie.

q       Harmonogramy egzaminów maturalnych.

q       Ostatnie spotkania, pożegnanie ze Szkołą.

 

 

 

powrót