Regulamin

 pracowni informatycznej ZSEiO

W czasie zajęć informatycznych jest przestrzegany Uczniowski Regulamin ZSEiO

precyzyjnie określający prawa i obowiązki uczniów.

Biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu opracowano dodatkowe ustalenia regulaminowe pracowni informatycznej

(ustalenia te zweryfikowano wspólnie z uczniami klas licealnych ZSEiO o profilu informatycznym)

lasko@pr.onet.pl


1.       Zajęcia informatyczne prowadzone są nowoczesną metodą UPOGLĄDOWIONEJ INSTRUKCJI ze szczególnym uwzględnieniem PROBLEMOWEGO ujęcia ćwiczeń PRAKTYCZNYCH opartych na podręcznikach prof. Macieja M. Sysły i współpracowników oraz dokumentacji przygotowywanej przez nauczyciela i uczniów na podstawie najnowszej literatury przedmiotu.


2.       NOTATNIK PRZEDMIOTOWY (zeszyt podpisany nazwiskiem) wchodzi w skład uczniowskiej dokumentacji informatycznej i zawiera wszelkie dydaktyczne komunikaty wizualne prezentowane na zajęciach. Luźne kartki (np. odbitki xero) winny być wklejone do zeszytu i podpisane własnym nazwiskiem w ŚRODKU każdej kartki. Notatki przedmiotowe winny być prowadzone WŁASNORĘCZNIE i nie powielane. Raz w semestrze uczeń otrzymuje ocenę za sposób prowadzenia notatek przedmiotowych, ich wartość merytoryczną i twórcze opracowania.

DYSKIETKI sprawne, bez wirusów, podpisane i nazwane, z zestawem wszystkich ćwiczeń i uzgodnionym systemem zapisu plików, wchodzą również w skład informatycznej dokumentacji pracy uczniów. W listingach, plikach, projektach, wykresach, prezentacjach i wszelkich ćwiczeniach należy zawsze podawać SWOJE NAZWISKO.


3.       OCENIAM: efektywny udział uczniów w olimpiadach, konkursach informatycznych i pracach nadobowiązkowych zgodnie z przyjętą specjalizacją. Ocenie podlegają przede wszystkim wiadomości, umiejętności, sposób prowadzenia dokumentacji informatycznej, zachowanie i terminowość oddania prac. Zachowane są uzgodnione z uczniami PRAWA  zdefiniowane w poniższych punktach:

q       W przypadku nie oddania przez ucznia pracy w wyznaczonym terminie, mogę w uzasadnionych przypadkach wystawić mu ocenę mierną lub nawet dostateczną, biorąc pod uwagę jego UCZESTNICTWO na zajęciach i dotychczasową pracę zgodną z ustalonym harmonogramem.

q        Po usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń winien być przygotowany do odpowiedzi na pytania dotyczące zaległych ćwiczeń. W tym celu zostanie mu stworzony odpowiedni warsztat pracy do uzyskania jak najlepszej oceny.

q        Na wniosek ucznia WSZYSTKIE wpisane do dziennika stopnie mogą być POPRAWIANE z zachowaniem ustalonej kolejności i jednolitych kryteriów oceny. W tym przypadku WSZYSTKIE stopnie są brane pod uwagę w czasie wystawiania oceny okresowej i na świadectwie.

q        NAJWYŻSZE OCENY otrzymują zwycięzcy olimpiad i konkursów oraz uczniowie specjalizujący się w różnorodnej problematyce informatycznej, posiadający określony dorobek.


4.       Uczniowie pracują ściśle wg przygotowanej przez nauczyciela INSTRUKCJI. Wspomniana instrukcja zostanie podana, wyjaśniona i przedyskutowana w POCZĄTKOWEJ fazie każdej jednostki metodycznej (lekcji). Uczniowie powinni sobie nawzajem pomagać ale nigdy w czasie odpowiedzi ustnych i sprawdzianów.


5.       Do pracowni wchodzi cała grupa. TORNISTRY, teczki, plecaki, worki, pojemniki itp., znajdują się w jednym ustalonym miejscu w pracowni. Przy komputerze znajduje się tylko dokumentacja informatyczna. Uczniowie wstają z miejsc, gdy do pracowni podczas zajęć wchodzi osoba dorosła.


6.       Praca uczniowska winna być SAMODZIELNA. W przypadku SPECJALIZACJI i prac INDYWIDUALNYCH (rodzaj zadania domowego) zalecana jest bieżąca konsultacja ze mną.


7.       W czasie ćwiczeń, należy korzystać wyłącznie ze SWOJEJ dokumentacji. W czasie odpowiedzi ustnej lub testu korzystanie z zeszytu, ściągi lub podpowiedzi kolegów ZNACZNIE obniża ocenę.


8.       Po skończonych zajęciach należy uporządkować stanowisko pracy i dosunąć krzesła. Nie biorę odpowiedzialności za pozostawione w pracowni osobiste rzeczy. (telefony komórkowe, długopisy, piórniki, dyskietki, zeszyty, itp.)


9.       Od 1992 roku prowadzę INFORMATYCZNE KOŁO ZAINTERESOWAŃ (Uczniowski Klub Komputerowy). Do połowy września przyjmuję zgłoszenia na poszczególne MIESIĄCE bieżącego roku szkolnego od uczniów WSZYSTKICH klas licealnych a w przypadku wolnych miejsc, również od uczniów innych klas i szkół. Pierwszeństwo mają uczniowie mojej klasy programujący w dowolnym języku.


Aneks do ustaleń regulaminowych w Pracowni Informatycznej ZSEiO

 

§        Swoim nazwiskiem uczeń podpisuje zeszyt, wklejone do zeszytu kartki i zdjęcia, wszelkie prace oddawane do oceny, dyskietkę, pliki wykonywalne i pomocnicze, źródła programów i aplikacji w lewym górnym rogu jako komentarz, tabele, obliczenia pomocnicze, wszystkie wykresy, odpowiedzi pisemne, artykuły i rozwiązania zadań. Materiały kserowane bez używania korektorów, powinny być wklejone i podpisane długopisem na środku kartki.

§        Uczeń ma założone własne strony internetowe  czytelnie podpisane imieniem, nazwiskiem oraz adresem osobistej poczty elektronicznej. Terminy oceny prac kontrolnych:  pierwsze zajęcia po pierwszym grudnia i pierwsze zajęcia po pierwszym kwietnia. Kryteria oceny: samodzielność, oryginalność i zwięzłość prezentowanych zagadnień z zakresu zaleconej problematyki z powoływaniem się na źródła. Błędy gramatyczne, ortograficzne, stylistyczne, merytoryczne i techniczne znacznie obniżają ocenę. Obniża również ocenę uruchamianie strony z dysku.                              

§        Za prowadzenie Twórczych Notatek Przedmiotowych, uczeń otrzymuje ocenę przy końcu semestru. W zeszycie uczeń opracowuje na bieżąco m.in. zagadnienia objęte ocenami cząstkowymi oraz zawarte w harmonogramie pracy z podręcznikiem, pamiętając o sukcesywnym rozwiązywaniu zadań umieszczonych po każdym rozdziale podręcznika prof. M.M. Sysły i współpracowników.

§        Projekt SLI-Sysło przewiduje wylosowanie dwóch pytań. Korzystanie ze swoich notatek podczas odpowiedzi, spowoduje obniżenie oceny o jeden stopień.

§        Czas przeznaczony na referaty i pokazy komputerowe uczniów wynosi do 7 minut, zgodnie z zasadą  „w zwięzłości smak mądrości”

§        Oto terminy poprawy wszelkich ocen: po pierwszym grudnia i po pierwszym maja.

§        Wskazane jest korzystanie podczas zajęć z usług internetowych (oprócz IRC).

§        Należy przestrzegać obowiązujących ustaleń regulaminowych (zamieszczonych m.in. w zeszycie przedmiotowym) oraz instrukcji BHP, powieszonej w pracowni informatycznej ZSEiO.

§        Wszelką pomoc i odpowiedzi na pytania  uzyskasz od Henryka Lasko w czasie zajęć, przerw lekcyjnych i na zajęciach kółka informatycznego (Klubu-Info-ZSEiO) oraz pocztą elektroniczną: lasko@pr.onet.pl

 

 

powrót