Program technologii informacyjnej

 

Propozycja ta jest zgodna z podstawą programową tego przedmiotu dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (zwane tu szkołami ponadgimnazjalnymi). W programie tym uwzględniono przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerami i TI, zdobyte na wcześniejszych etapach kształcenia, w szkole podstawowej i w gimnazjum.

 Zgodnie z Ramowym planem nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, proponowany program jest przewidziany dla zajęć trwających 2 godziny w cyklu kształcenia, czyli około 70 godzin zajęć.

Program technologii informacyjnej składa się z następujących części:

 

CELE KSZTAŁCENIA

TREŚCI NAUCZANIA

DZIAŁANIA podejmowane przez uczniów i przez nauczyciela

OSIĄGNIĘCIA, czyli co uczeń będzie umiał po zakończeniu kształcenia

METODY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ

 

Ponadto, treści nauczania  (i w konsekwencji działania) zostały podzielone na następujące grupy zagadnień:

  1. Posługiwanie się środkami, czyli urządzeniami TI
  2. Wpływ TI na życie jednostki, najbliższego otoczenia i społeczeństwa
  3. Stosowanie narzędzi TI, czyli wszelkiego rodzaju oprogramowania
  4. Komunikowanie się, poszukiwanie i wykorzystywanie informacji
  5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Zajęcia z technologii informacyjnej mają na celu, zgodnie z podstawą programową tego przedmiotu, „wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki”. Zadaniem szkoły jest ponadto stworzenie warunków do korzystania z tej technologii we wspomaganiu różnych dziedzin nauczania.

 

CELE KSZTAŁCENIA

 

-          Samodzielne i odpowiedzialne korzystanie z zaawansowanych możliwości środków (m. in. komputerów), narzędzi (czyli oprogramowania) i metod TI.

-          Samodzielny i odpowiedzialny dobór źródeł informacji, metod dostępu do nich oraz środków TI do wykonywanych zadań i rozwiązywanych problemów.

-          Wykorzystanie TI do komunikacji i prezentacji swoich osiągnięć.

-          Wykorzystanie TI przy tworzeniu własnego warsztatu pracy intelektualnej.

-          Wykorzystanie możliwości TI w różnych dziedzinach kształcenia i życia.

-          Przygotowanie do przystosowania się do szybko zmieniającego się świata technologii

-          Krytyczna ocena możliwości TI oraz korzystania z niej.

-          Przygotowanie do życia i podejmowania odpowiedzialnych zadań w społeczeństwie informacyjnym.

 

TREŚCI NAUCZANIA

 

A.      Posługiwanie się środkami, czyli urządzeniami TI    

-          Funkcjonalny model komputera – elementy składowe, ich funkcje, współdziałanie.

-          Elementy zestawu komputerowego oraz ich parametry i cechy.

-          Urządzenia medialne, współpracujące z komputerem: odtwarzacz płyt, fotograficzny aparat cyfrowy, telefon komórkowy.

-          Reprezentacja i organizacja danych w komputerze – różne formaty plików, uwzględniające rodzaj i przeznaczenie informacji.

-          Podstawowe usługi w sieci komputerowej, lokalnej i rozległej.

-          Samodzielne zapoznawanie się z możliwościami nowych urządzeń TI.

 

B.      Wpływ TI na życie jednostki, najbliższego otoczenia i społeczeństwa

 

-          Normy prawne odnoszące się do stosowania TI, m. in. dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych i przestępczości komputerowej.

-          Poufność, bezpieczeństwo i ochrona danych oraz informacji w komputerze i w sieci komputerowej.

-          Perspektywy rozwoju TI, poznawane na podstawie literatury fachowej i informacyjnej.

-          Cechy szybko zmieniającej się technologii. Życie w powstającym społeczeństwie informacyjnym.

 

C.      Stosowanie  narzędzi TI, czyli wszelkiego rodzaju oprogramowania

-          Dobór programów do wykonywanych zadań i korzystanie z programów specjalnego przeznaczenia.

-          Planowanie i opracowywanie za pomocą narzędzi TI zróżnicowanych tematycznie i formalnie wypowiedzi pisemnych oraz prezentacji, w tym także dostępnych w sieci, zawierających informacje w różnych postaciach i formatach.

-          Podstawowe formy organizowania informacji w bazach danych. Wyszukiwanie informacji w bazach danych, formułowanie rozbudowanych zapytań.

-          Stosowanie programów dydaktycznych, wspomagających i wzbogacających naukę różnych przedmiotów i poznawanie różnych dziedzin nauki.

-          Poznawanie nowych programów, pomocnych przy rozwiązywaniu zadań i problemów szkolnych.

 

D.      Komunikowanie się,  poszukiwanie i wykorzystywanie informacji

-          Gromadzenie, wartościowanie, selekcjonowanie i scalanie wiedzy i informacji przy wykorzystaniu TI.

-          Wyszukiwanie informacji w bazach danych i sieciach komputerowych.

-          Wykorzystywanie różnorodnych technik poszukiwania, selekcjonowania, gromadzenia, przetwarzania i interpretacji informacji.

-          Komunikowanie się na odległość za pomocą komputera i sieci oraz uczestniczenie w życiu różnych grup i społeczności.

 

E.       Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji.

-          Wykonywanie eksperymentów z pomocą TI – obserwowanie, rejestrowanie i opracowywanie wyników, wyciąganie wniosków, podejmowanie decyzji.

-          Wykorzystywanie narzędzi i metod TI do rozwiązywania zadań i problemów z różnych dziedzin kształcenia i życia oraz do weryfikowania uzyskiwanych wyników.

-          Wykorzystywanie TI do własnych poszukiwań i pracy twórczej.

-          Samodzielna integracja wiedzy czerpanej z różnych źródeł.

-          Indywidualne i zespołowe opracowywanie projektów międzyprzedmiotowych z wykorzystaniem TI.

 

DZIAŁANIA podejmowane przez uczniów i przez nauczyciela

   

A.      Posługiwanie się środkami, czyli urządzeniami TI

-          Uczniowie poznają parametry i cechy zestawu komputerowego,, przydatne przy doborze zestawu do efektywnego wykonania zadania.

-          Uczniowie korzystają z urządzeń medialnych, współpracujących z komputerem.

-          Uczniowie poznają różne możliwości pracy w sieci komputerowej.

-          Uczniowie przedstawiają budowę i funkcjonowanie komputerowej sieci lokalnej i globalnej.

-          Uczniowie określają grupy użytkowników sieci komputerowej oraz ich uprawnienia.

 

B.      Wpływ TI na życie jednostki, najbliższego otoczenia i społeczeństwa

-          Uczniowie poznają i uczą się przestrzegać prawnych i etycznych norm dotyczących: rozpowszechniania programów komputerowych, bezpieczeństwa i ochrony danych oraz korzystania z usług sieci komputerowej.

-          Uczniowie poznają nowe obszary zastosowań TI.

-          Uczniowie poznają nowe osiągnięcia w dziedzinie TI.

-          Uczniowie podejmują decyzje o użyciu komputera i TI do rozwiązania zadania lub osiągnięcia celu.

-          Uczniowie prezentują swoje osiągnięcia z wykorzystaniem możliwości TI.

-          Uczniowie przedstawiają wpływ, w tym zagrożenia, TI na życie jednostki, najbliższego otoczenia i społeczeństwa.

 

C.      Stosowanie narzędzi TI, czyli wszelkiego rodzaju oprogramowania

-          Uczniowie korzystają z możliwości graficznego środowiska pracy z komputerem.

-          Uczniowie redagują teksty specjalistyczne, np. zawierające wzory matematyczne, równania chemiczne.

-          Uczniowie opracowują informacje w postaci hipertekstu oraz przygotowują własne prezentacje, w tym również dostępne w sieci.

-          Uczniowie wykonują prezentacje multimedialne.

-          Uczniowie zapisują i realizują proste obliczenia i symulacje w arkuszu kalkulacyjnym.

-          Uczniowie poznają podstawowe formy  organizacji informacji w bazach danych.

-          Uczniowie wyszukują informacje w bazach danych za pomocą rozbudowanych zapytań.

-          Uczniowie stosują regularnie programy pakujące i programy antywirusowe.

-          Uczniowie korzystają z oprogramowania do komunikacji w sieci.

-          Uczniowie poznają nowe narzędzia TI pomocne w rozwiązywaniu różnych typów zadań.

-          Uczniowie posługują się TI do modelowania i symulacji zjawisk i procesów.

-          Uczniowie korzystają z multimedialnych zasobów informacji.

-          Uczniowie przetwarzają informacje zapisane w różnych formatach.

-          Uczniowie biegle posługują się oprogramowaniem, wspomagającym uczenie się różnych dziedzin.

 

D.      Komunikowanie się, poszukiwanie i wykorzystywanie  informacji

-          Uczniowie komunikują się i uczestniczą w życiu różnych społeczności za pośrednictwem  lokalnych (np. w szkole)  i rozległych sieci komputerowych.

-          Uczniowie korzystają z dostępnych  za pomocą komputera  źródeł informacji.

-          Uczniowie poznają  i wykorzystują różne techniki pozyskiwania, selekcji, przetwarzania i interpretacji oraz przechowywania informacji.

-          Uczniowie gromadzą, wartościują  selekcjonują i scalają wiedzę oraz informacje, korzystając przy tym z TI.

-          Uczniowie integrują wiedzę czerpaną z  różnych źródeł.

-          Uczniowie przygotowują referaty i publiczne prezentacje z wykorzystaniem źródeł informacji dostępnych za pomocą komputera i nowoczesnych technik multimedialnych.

 

E.       Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

-          Uczniowie samodzielnie oceniają, czy i jak zastosować komputer i TI do rozwiązywania zadania lub osiągnięcie celu.

-          Uczniowie korzystają z TI do przygotowywania końcowych prac z różnych przedmiotów, działalności szkolnej i pozaszkolnej, np. wypracowań, raportów z przeprowadzonych działań, sprawozdań z doświadczeń, referatów, prac plastycznych, projektów międzyprzedmiotowych. 

-          Uczniowie wykonują eksperymenty z pomocą TI – rejestrują i opracowują wyniki, wyciągają wnioski i podejmują decyzje.

-          Uczniowie korzystają z TI w uczeniu się i we własnej twórczości.

-          Uczniowie stosują symulację  do wspierania swoich badań, np. porównują dane eksperymentalne z danymi komputerowego modelu i dopasowują model do rzeczywistego obiektu lub zjawiska.

-          Uczniowie przygotowują indywidualne i zespołowe referaty lub prezentacje (dostępne w sieci) z wykorzystaniem różnych, w tym rozproszonych, źródeł informacji.

-          Uczniowie modelują zjawiska i procesy różnych dziedzin życia, np. analizują i oceniają zjawiska społeczne, zbierają i opracowują informacje konieczne do wyjaśnienia zjawisk fizycznych, biologicznych, geograficznych, informacje o zagrożeniach współczesnej cywilizacji wynikających z nieracjonalnego korzystania z zasobów i nierównomiernego poziomu życia w różnych częściach świata.

-          Uczniowie postępują systematycznie podczas rozwiązywania problemów za pomocą gotowych programów komputerowych.

-          Uczniowie realizują złożone projekty w zespole, z wykorzystaniem TI.

-          Uczniowie przygotowują zespołowo prezentację multimedialną na wybrany temat.

-          Uczniowie korzystają z możliwości TI w realizacji zespołowych projektów: międzyprzedmiotowych, międzyszkolnych lub międzynarodowych.

 

OSIĄGNIĘCIA, czyli co uczeń będzie umiał po zakończeniu kształcenia:

-          Samodzielnie i bezpiecznie posługiwać się systemem komputerowym (multimedialnym i podłączonym do sieci) oraz jego oprogramowaniem.

-          Posługiwać się komputerem i TI we wspomaganiu i wzbogacaniu własnego kształcenia i tworzenia warsztatu pracy intelektualnej.

-          Korzystać z dostępnych za pomocą komputera źródeł informacji.

-          Przygotowywać referaty i publiczne prezentacje z wykorzystaniem źródeł informacji dostępnych za pomocą komputera i nowoczesnych technik multimedialnych.

-          Komunikować się za pomocą komputera i uczestniczyć w życiu różnych społeczności za pośrednictwem rozległej sieci komputerowej.

-          Wyszukiwać informacje w bazach danych.

-          Posługiwać się TI do modelowania i symulacji zjawisk i procesów.

-          Realizować złożone projekty w zespole.

-          Samodzielni ocenić korzyści płynące z użycia komputera i TI do rozwiązywania zadania lub osiągnięcia celu.

-          Przestrzegać prawnych i etycznych norm dotyczących: rozpowszechniania programów komputerowych, bezpieczeństwa i ochrony danych oraz korzystania z możliwości TI.

-          Przedstawić wpływ TI (w tym korzyści i zagrożenia) na życie jednostki i społeczeństwa.

-          Przygotować się do wyboru zawodu lub dalszego kształcenia, w kontekście poznanych zastosowań TI.

-          Samodzielnie pogłębiać wiedzę związaną z technologią informacyjną.

 

METODY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ

 

Osiągnięcia

Proponowane metody oceniania

Samodzielne i bezpieczne posługiwanie się systemem komputerowym (multimedialnym i przyłączonym do sieci) oraz jego oprogramowaniem.

·          Obserwowanie, w jakim stopniu uczeń samodzielnie posługuje się komputerem, jego urządzeniami i oprogramowaniem.

·          Obserwowanie ucznia, czy przestrzega zasad bezpiecznego posługiwania się komputerem, jego urządzeniami i urządzeniami przyłączonymi do komputera.

 

Posługiwanie się komputerem i TI we wspomaganiu i wzbogacaniu własnego kształcenia i tworzenia warsztatu pracy intelektualnej.

·          Ocenienie wykonania zadań z wykorzystaniem różnych programów, służących do: redagowania tekstów, wykonywania obliczeń, wyszukiwania informacji w bazach danych i w rozproszonych źródłach informacji (no. Za pomocą sieci Internet). Zadania mogą pochodzić z różnych dziedzin nauczania.

Korzystanie z dostępnych za pomocą komputera źródeł informacji.

·          Ocenienie wykonania przez ucznia zadań na tematy z różnych dziedzin, które polegają na zbieraniu informacji, znajdujących się w różnych źródłach (dostępnych m. in. za pośrednictwem Internetu) i na różnych nośnikach (np. na płytach CD).

·          Sprawdzenie, czy w pracach ucznia, które polegają na zebraniu informacji z różnych źródeł jest stosowane cytowanie z podaniem źródeł (w tym również internetowych).

Przygotowywanie referatów i publicznych prezentacji z wykorzystaniem źródeł informacji dostępnych za pomocą komputera i nowoczesnych technik multimedialnych.

·          Ocenienie sprawności i poprawności przeprowadzania prezentacji  z użyciem komputera ( w tym programów prezentacyjnych, prezentacji w sieci).

Komunikowanie się za pomocą komputera i uczestniczenie w życiu różnych społeczności za pośrednictwem rozległej sieci komputerowej.

·          Sprawdzenie, czy uczeń potrafi korzystać z różnych form komunikacji w sieci, np. poczty elektronicznej, grup i list dyskusyjnych.

Wyszukiwanie informacji w bazach danych.

·          Sprawdzenie umiejętności formułowania zapytań do bazy danych, na podstawie których uczeń otrzyma prawidłowe odpowiedzi.

Posługiwanie się TI do modelowania i symulacji zjawisk i procesów.

·          Ocenienie posłużenia się komputerowymi modelami, służącymi wyjaśnieniu natury zjawisk i procesów przyrodniczych (fizycznych, chemicznych, biologicznych) i ekonomicznych, np. umiejętności dobierania parametrów.

Realizowanie złożonych projektów w zespole.

·          Ocenienie zaangażowania i wkładu ucznia w działania, mające na celu wykonanie zadania w grupie; ocenienie różnych ról w grupie i gotowości do podejmowania decyzji.

Samodzielne oceniania korzyści płynących z użycia komputera i TI do rozwiązania zadania lub osiągnięcia celu.

·          Egzekwowanie od ucznia samooceny zastosowania TI do rozwiązania zadania lub osiągnięcia celu.

Przestrzeganie prawnych i etycznych norm dotyczących: rozpowszechniania programów komputerowych, bezpieczeństwa i ochrony danych oraz korzystania z możliwości TI. 

·          Obserwowanie, czy uczeń stosuje w praktyce normy prawne związane z: ochroną wyników pracy, ochroną danych, zwłaszcza osobowych i ochroną programów komputerowych przed nielegalnym kopiowaniem, używaniem i rozpowszechnianiem.

Przedstawianie wpływu (w tym korzyści i zagrożeń) TI na życie jednostki i społeczeństwa.

·          Ocenienie opracowań pisemnych i ustnych wypowiedzi na temat wpływu TI na życie jednostki i społeczeństwa.

Przygotowywanie się do wyboru zawodu lub dalszego kształcenia, w kontekście poznanych zastosowań TI.

·          Ocenienie opracowań pisemnych i ustnych wypowiedzi na temat zawodów, w których jest wykorzystywane TI.

Samodzielne pogłębianie wiedzy związanej z technologią informacyjną.

·          Ocenienie stopnia zaangażowania się ucznia w wyszukiwanie informacji na temat TI spoza zakresu podręcznika.

 

powrót do strony głównej