Henryk Lasko

Wykaz ważniejszych

PROJEKTÓW

realizowanych przez uczniów klas licealnych ZSEiO

 

DOKUMENTACJA12, GALERIA12,SLI12,  MIKOŁAJ1,

SB12, ABC12, EKSLIBRIS1, STATYSTYKA1,

PK-SYSŁO12, 60www, GAZETKA1, QUICKEN12,

 ACLOGO12, ALGO12, DELPHI12, EXCEL-F12,

BAT12, ACCESS12, GAME12, MORSE,  MM12,

PREZENTACJA1,  FLASH1, FORMULARZ1,

 MULTIMEDIA12,  WALAT1, MASKOTKA1,

 BUDŻET1, RELACJE12, ARCI12

 GRAFIKA12, WACAT12,

 MATURA12

A-Z12,

EGZAMIN12,

 

Dzięki analizie i przetwarzaniu danych zawartych w wymienionych PROJEKTACH oraz ich terminowej realizacji uczeń:

 

1.    Wykaże się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć, metod, narzędzi i procesów związanych z informatyką;

2.    Umiejętnie zastosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania różnorodnych zadań teoretycznych i praktycznych z zakresu informatyki;

3.    Optymalnie zastosuje poznane metody badawcze do rozwiązywania problemów informatycznych;

4.    Będzie formułował i uzasadniał opinie i sądy na podstawie zdobytych wiadomości i umiejętności z zakresu informatyki.

 

 

 

 

Uczniowie nauczą się:

Zagadnienia podlegające ocenie pracy uczniów.

Dzięki opracowaniu PROJEKTÓW uczeń potrafi:

1a) opisywać środki, narzędzia i metody informatyki posługując się poprawną terminologią informatyczną,

·        opisać funkcjonowanie komputera i jego części składowych oraz określić parametry i cechy zestawu komputerowego przydatne do efektywnego wykonania zadania,

· omówić komputerową reprezentację znaków, liczb, tekstów, obrazów i dźwięków,

· podać przykłady wpływu ograniczeń reprezentacji na dokładność obliczeń (powstawanie błędów zaokrągleń),

 

1b) przedstawiać rolę, funkcje i zasady pracy środków informatyki (komputera, sieci komputerowej).

·        omówić funkcjonowanie systemu operacyjnego w zakresie: gospodarki pamięcią, współpracy z urządzeniami peryferyjnymi komputera, wykonywania programów,

·        aranżować własne środowisko programistyczne,

·        przedstawić budowę i funkcjonowanie komputerowej sieci lokalnej i globalnej,

·        opisać usługi oferowane w sieciach komputerowych,

·        określić grupy użytkowników sieci komputerowej oraz ich uprawnienia,

 

1c) charakteryzować typowe narzędzia informatyczne (oprogramowanie),

·        scharakteryzować podstawowe funkcje systemu operacyjnego i programów narzędziowych,

·        omówić podstawowe formy organizacji informacji w bazach danych,

·        opisać możliwości: edytora grafiki, edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programów do komunikacji w sieci (np. programy: pocztowy, do wyszukiwania i przeglądania informacji),

·        zabezpieczać programy i dane przez ich porządkowanie, pakowanie, archiwizowanie, stosowanie profilaktyki antywirusowej,

 

1d) stosować klasyczne algorytmy w typowych sytuacji problemowych,

·        przedstawić typowe sytuacje problemowe i podać dla nich specyfikacje,

·        wydzielić elementy podstawowych technik algorytmicznych w algorytmach wykonujących: rysunki, działania na strukturach danych, analizę danych lub obliczenia matematyczne,

·        dobrać postać i reprezentacje danych do działań wykonywanych w algorytmach,

·        wyznaczyć w przykładowych algorytmach liczby wykonywanych działań dla różnych danych,

 

1e) omawiać zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych,

 

·        określić prawne i etyczne normy dotyczące: rozpowszechniania programów komputerowych, bezpieczeństwa i ochrony danych,

·        określić stan rozwoju sprzętu komputerowego i technologii informacyjnej oraz ich wpływ na życie jednostki i społeczeństwa,

2a) wykorzystywać środki i narzędzia informatyki w rozwiązywaniu typowych zadań,

·                    rozwiązywać typowe zadania występujące w projektach2000/01zrealizować wybrane algorytmy w arkuszu kalkulacyjnym,

·                    wykorzystywać edytory tekstu i grafiki podczas wykonywania zadań praktycznych i szkolnych

·                    tworzyć prezentacje multimedialne,

·                    opracować informacje w postaci hipertekstu oraz przygotować własne prezentacje, w tym również dostępne w sieci,

·                    pisać proste programy w wybranym języku programowania,

 

2b) dobierać właściwe narzędzia do rozwiązywanego zadania,

·        samodzielnie ocenić, czy i jak zastosować komputer do rozwiązania zadania lub osiągnięcia celu,

·        świadomie wybrać sposób rozwiązania problemu

·        skorzystać z odpowiedniego istniejącego oprogramowania lub zaprogramować metodę rozwiązania w wybranym języku programowania,

 

2c) komunikować się za pomocą komputera i wykorzystywać elektroniczne źródła informacji,

·        korzystać z dostępnych za pomocą komputera źródeł informacji, w tym wyszukiwać informacje w sieci rozległej,

·        wykorzystywać różne techniki pozyskiwania, selekcji, przetwarzania i interpretacji oraz przechowywania informacji,

·        komunikować się z innymi osobami za pomocą środków i narzędzi informatyki, np. poczty elektronicznej, list dyskusyjnych,

 

2d) tworzyć podstawowe struktury danych i stosować proste metody przetwarzania i wyszukiwania informacji,

·        projektować i tworzyć własne bazy danych w odpowiednim do tego celu środowisku,

·        wyszukiwać informacje w bazach danych za pomocą języka zapytań,

·        korzystać z rozproszonych źródeł informacji,

·        programować wybrane algorytmy dla różnych struktur danych,

·        korzystać z podstawowych typów danych (znaki, ciągi znaków, liczby, kolekcje różnych elementów, tablice, rekordy, pliki, listy, obiekty),

 

2e) zapisywać rozwiązania typowego zadania w postaci algorytmu, w wybranej przez siebie notacji,

·        opisywać algorytmy w języku potocznym,

·        stosować podstawowe struktury języków opisu algorytmów,

·        zapisać algorytmy w postaci np.: listy kroków, schematu blokowego, drzewa obliczeń, w pseudojęzyku programowania,

·        przedstawiać graficznie działania algorytmów,

·        stosować wybrane techniki programowania: programowanie strukturalne, modularne,

 

2f) wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w rozwiązywaniu zadań szkolnych z różnych dziedzin i problemów w życiu codziennym,

·        korzystać ze środków informatyki i nowoczesnych technik multimedialnych  do przygotowywania prac z różnych przedmiotów, działalności szkolnej i pozaszkolnej,

·        korzystać z elektronicznych źródeł informacji w rozwiązywaniu zadań z różnych dziedzin i problemów z codziennego życia,

·        dobierać metody i narzędzia do wykonywanych zadań,

 

3a) formułować sytuację problemową
(w tym specyfikację problemu),

·        przedstawić sytuację problemową i podać dla niej specyfikację,

·        postępować systematycznie podczas rozwiązywania problemów, w tym:

1.      definiować problem;

2.      określać plan działania;

3.      projektować metody (algorytmy) rozwiązywania podproblemów,

 

3b) rozwiązywać problemy poprzez skorzystanie ze zbioru gotowych rozwiązań,

·        wykorzystywać systemy zintegrowane i ich podstawowe części: złącze komunikacji z użytkownikiem, edytor, kompilator/interpreter, inne programy narzędziowe, pakiety i biblioteki, dokumentację wbudowaną,

·        stosować i modyfikować znane rozwiązania (metody lub programy) w zmienionych lub nowych sytuacjach,

 

3c) wykorzystywać metody informatyki (metodę zstępującą, konstrukcje algorytmiczne, klasyczne algorytmy),

·        stosować wybrane metody informatyki: metodę zstępującą, kolejnych uściśleń,

·        zastosować: wyrażenia arytmetyczne i logiczne, procedury/funkcje i parametry, instrukcje powtarzania, warunkowe,

·        stosować klasyczne algorytmy do rozwiązywania prostych zadań praktycznych i szkolnych,

 

3d) wykorzystywać różnorodne źródła informacji, w tym elektroniczne, we własnej pracy,

·        przygotować referat lub prezentację (np. dostępną w sieci) z wykorzystaniem różnych, w tym rozproszonych, źródeł informacji i technik multimedialnych,

3e) stosować narzędzia i techniki informatyczne do modelowania i symulacji procesów oraz zjawisk,

·        stosować symulację do wspierania swoich badań, np. porównywać dane eksperymentalne z danymi z komputerowego modelu i dopasować model do rzeczywistego obiektu lub zjawiska,

·        modelować zjawiska i procesy z różnych dziedzin życia, zbierać i opracowywać informacje konieczne do wyjaśnienia zjawisk,

 

3f) stosować teksty rysunki, tabele, wykresy (a także dźwięki i filmy) do interpretowania i zapisywania informacji,

·        krytycznie analizować rozwiązania zadań, np. pod względem ekonomicznym,

·        wykonać eksperymenty z pomocą podręcznika prof. M. M. SYSŁY – rejestrować i opracować wyniki, wyciągać wnioski i podejmować decyzje oraz tworzyć dokumenty tekstowe zawierające różne obiekty, w tym: tekst, grafikę, tabele i dźwięki,

 

4a) krytycznie omawiać przydatność różnych zbiorów informacji oraz sposobów i form ich reprezentowania,

 

·        gromadzić, wartościować, selekcjonować i scalać wiedzę oraz informacje korzystając przy tym z uwag nauczyciela oraz informacji zawartych w szkolnym biuletynie informatycznym REFLEX

·        integrować wiedzę czerpaną z różnych źródeł,

4b) określać problem na podstawie sytuacji problemowej oraz oceniać cechy zaproponowanego rozwiązania,

·        określać sytuację problemową, w tym dane, cel i wyniki,

·        formułować plan rozwiązania problemu – wydzielić podproblemy i wskazać powiązania między nimi,

·        analizować poprawność algorytmu i ocenić jego złożoność,

·        zaproponować rozwiązanie i ocenić je:

1.      skorzystać z gotowego oprogramowania lub zaprogramować opracowane metody rozwiązania w odpowiednio wybranym języku (systemie) programowania;

2.      testować i analizować poprawność wykonania programu, ocenić złożoność programu;

3.      sprawdzić, czy generowane rozwiązanie jest zgodne ze specyfikacją problemu,

 

4c) wartościować obszary zastosowań informatyki oraz krytycznie oceniać pożytki i konsekwencje z zastosowań informatyki i technologii informacyjnej,

 

 

 

·        wykonywać analizę statystyczną różnych procesów, np. z życia codziennego,

·        posługiwać się oprogramowaniem wspomagającym uczenie się różnych dziedzin,

·        dostrzegać korzyści i zagrożenia związane z rozwojem zastosowań komputerów,

·        ocenić wpływ i zagrożenia stosowania technologii informatycznej na życie jednostki, najbliższego otoczenia i społeczeństwa,

 

powrót