Henryk Lasko

 

Moja  metoda pracy

w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

 

 

Od 1992 roku pracuję sprawdzoną i efektywną metodą  projektów edukacyjnych. Projekt edukacyjny jest to realizacja większego przedsięwzięcia na podstawie ustalonych wspólnie z uczniami założeń. Celem pracy tą metodą jest pobudzenie aktywności uczniów, którzy świadomie uczestniczą w zaplanowaniu i realizacji fragmentu procesu kształcenia. Istotą metody projektów jest samodzielna praca uczniów, w trakcie której mają oni możliwość poszerzania swojej wiedzy oraz nabywania i ćwiczenia różnych umiejętności. Założenia dotyczące projektu zawierają:

Ze względu na przedmiot pracy oraz możliwość publicznej prezentacji jej efektów przyjmuję dwa rodzaje projektów edukacyjnych:

  1. Projekt badawczy, polegający na zebraniu i usystematyzowaniu informacji na wybrany temat lub próbie rozwiązania rzeczywistego, ważnego problemu. Rezultaty wykonania takiego projektu mają charakter opracowań (publikacji, wywiadów, rysunków, albumów itp.), które uczniowie przygotowują, a następnie prezentują zgodnie z ustalonymi zasadami.
  2. Projekt działania lokalnego, polegający na podjęciu się realizacji jakiejś akcji lub wykonaniu złożonego zadania w środowisku lokalnym (także w samej szkole). Efekty takich działań mogą zostać zaprezentowane na wystawie, spotkaniu, przedstawieniu lub jako uczestnictwo w konkursach.

 

Moje propozycje tematów projektów na zajęcia z technologii informacyjnej  mają charakter głównie projektów badawczych i są związane z nauczanym przedmiotem lub polegają na posłużeniu się technologią informacyjną w rozwiązaniu postawionego zadania z wybranej dziedziny nauczania.

 

Projekt charakteryzuje się dłuższym czasem realizacji (kilka tygodni, miesięcy, semestr, a nawet cały rok szkolny), zatem decyzję o jego wprowadzeniu podejmuję na początku semestru. Projekty mogą być realizowane przez uczniów indywidualnie lub w grupach. Zaletą projektu indywidualnego jest rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, łatwiej też ocenić pracę ucznia w tym przypadku. Natomiast zaletą projektu grupowego jest możliwość rozwi­jania przez uczniów umiejętności niezbędnych do pracy w zespole. Wykonanie projektu w grupie wymaga umiejętności komunikowania się, dzielenia zadaniami, ustalania zasad współpracy, przyjmowania określonych ról (funkcji), wzajemnego udzielania sobie pomocy i uczenia się od siebie nawzajem, oceniania pracy własnej i innych osób.
Praca metodą projektów przebiega z zachowaniem kolejności następujących etapów:

·        wybór tematu,

·        planowanie pracy,

·        realizacja projektu,

·        prezentacja wyników pracy,

·        podsumowanie i ocena projektu.

Na wszystkich etapach pracy nad projektem uczniowie korzystają z komputera i jego oprogramowania.

 

W planowaniu pracy wspiera uczniów  instrukcja przygotowywana przeze mnie w formie pisemnej. Na ogół instrukcja składa się z następujących elementów:

·        tematu projektu i jego celów,

·        zadań, które mają doprowadzić do realizacji celów,

·        źródeł, w których należy poszukiwać potrzebnych informacji,

·        terminu prezentacji oraz poprzedzających ją konsultacji z nauczycielem,

·        możliwych sposobów prezentacji projektu i jej czasu,

kryteriów oceny projektu.

 

Realizacja projektu częściowo może przebiegać w czasie lekcji, a częściowo - poza lekcjami, w  formie pracy  samodzielnej uczniów. W obu przypadkach, moja dodatkowa pomoc  może przyjąć formę konsultacji w ustalonych terminach. Podczas wykonywania zadań zgodnie z ustalonym planem komputer jest wykorzystywany do gromadzenia, porządkowania i opracowania informacji. Z jego pomocą będą przygotowywane materiały niezbędne do wykonania zadań: ankiety, tabele, wykresy, ogłoszenia, plakaty, bilety itp. Wśród źródeł informacji znajdą się materiały opublikowane w Internecie oraz multimedialne encyklopedie i programy edukacyjne. W konsultacjach z nauczycielem, specjalistą spoza szkoły lub rodzicem przydatna  okaże się poczta elektroniczna. Komputer można wykorzystać także do komunikacji między członkami zespołu i wysyłania nauczycielowi raportów z wykonania cząstkowych zadań, które podlegają ocenie.

 

Prezentacja jest ostatnim etapem pracy nad projektem. Zachęcam uczniów do włożenia odpowiedniego wysiłku w przygotowanie prezentacji, bo umiejętność zaprezentowania się, zwięzłego i interesującego dla słuchacza przedstawienia swoich dokonań, na pewno przyda się im w życiu. Prezentacja może przybrać jedną z następujących form:

·        wystawa prac wykonanych przez uczniów (albumów, broszur, tekstów, plakatów, rysunków schematów  itp.) z  ich komentarzem,

·        ustna wypowiedź w formie wykładu lub odczytania pracy pisemnej,

W przypadku obszernego i długoterminowego projektu  wybieram kilka form. Prawie każda z nich może być przygotowana z użyciem komputera i odpowiedniego oprogramowania. Zastosowanie technologii informacyjnej w znaczący sposób podnosi jakość prezentacji wyników pracy. W przygotowaniu pracy pisemnej, albumu czy broszury zostaną wykorzystane możliwości tworzenia i redagowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dokumenty te mogą być tekstami wysokiej jakości, uzupełnione ilustracjami, rysunkami i innymi elementami wykonanymi za pomocą komputera, jak i tradycyjnymi technikami. Wypowiedź ustna może być uzupełniona slajdami przygotowanymi w programie prezentacyjnym. Prezentacja wyników pracy coraz częściej przyjmuje postać strony WWW.

 

Wiele zdarzeń istotnych z punktu widzenia celów projektu ma miejsce podczas pracy (czasami wielotygodniowej), a nie tylko w czasie prezentacji. Dlatego monitoruję i oceniam pracę uczniów na wszystkich etapach realizacji projektu. Prezentacja projektu zawiera elementy podsumowania i samooceny pracy przez uczniów, aby umieli oni dostrzec to, czego nauczyli się, choćby uznali wykonanie projektu za doskonałą zabawę. Na poszczególnych etapach  uwzględniam w kryteriach oceny następujące umiejętności uczniów:

§         wybór tematu: precyzyjne formułowanie tematu, jasne określenie celów projektu,

§         zbieranie i opracowywanie materiałów: selekcja informacji, krytyczna ocena informacji, przetworzenie informacji (nadanie im nowej formy), dbałość o podawanie szczegółowych źródeł wykorzystanych informacji,

§         prezentacja wyników: sposób prezentowania (precyzja wypowiedzi, akcentowanie, staranność i estetyka), wykorzystanie czasu prezentacji, zainteresowanie innych uczniów prezentacją.

 

 

powrót do strony edukacyjnej