Literatura obowiązkowa i uzupełniająca

Przedmiot:

TECHNIKA  Z  METODYKĄ

KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO

Kierunek:

Pedagogika

Specjalność:

Edukacja wczesnoszkolna

z wychowaniem przedszkolnym

   1.   Dąbrowski Z.- Poznanie i działanie , Warszawa WSiP , 1975

   2.   Franus E.- Myślenie techniczne - Wrocław, Zakł. Nar. im. Ossolińskich 1978

  3.   Furmanek W.- Podstawy wychowania technicznego - Rzeszów 1987

   4.   Furmanek W.- Diagnostyka , demontaż i montaż w wych. techn. młodzieży - Rzeszów 1986

  5.   Furmanek W.- Umiejętności technologiczne uczniów szkół ogólnokształcących. - Rzeszów 1986

   6.   Gilbert - Technika dla najmłodszych - WSiP 1994

   7.   Grzegorczyk G.–  Programy edukacyjne dla nauczania początkowego. „Komputer   w Szkole”, 1995 nr 2, s.51

   8.   Goock R.- Zrób to sam - Arkady , Warszawa 1981

  9.   Hanisz J. –Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku – klasy 1-3 WSiP, Warszawa, 1999

10.   Kąkolewicz M. Nowoczesne narzędzia pracy nauczyciela cz. 2,  „Edukacja Medialna”   nr 1, 1997

11.   Kąkolewicz M. O potrzebie i realizacji edukacji medialnej w szkołach -  „Edukacja Medialna” nr 1, 1997

12.   Kobyliński W.- ABC organizacji pracy nauczyciela - WSiP , 1984

13.   Klimczak J.- Praca-technika w kl. 1-3 - Środki dydaktyczne , Warszawa 1986 WSiP

14.   Kozielecki J. - Rozwiązywanie problemów - Warszawa 1968

15.   Kupisiewicz Cz.-Podstawy dydaktyki ogólnej - PWN , Warszawa 1973 (rozdział 10)

  16.   Lasko H. – Zasady przygotowania wizualnych materiałów dydaktycznych – „Edukacja Ogólnotechniczna inaczej” – czasopismo przedmiotowo metodyczne dla nauczycieli innowatorów nr 18, 1999, s.12

  17.   Lasko H. -  Uczące karty egzaminacyjne - „Edukacja Ogólnotechniczna inaczej” – czasopismo przedmiotowo metodyczne dla nauczycieli innowatorów nr 18, 1999, s.14

  18.   Lear Peter J. – Twój wymarzony komputer – WNT, Warszawa 1985 (dla dzieci)

19.   Lipowski  Ł. M. – Wokół technologii kształcenia - „Edukacja Medialna” – s. 28, grudzień 1996

20.   Łobocki M. - Metody badań pedagogicznych, Warszawa 1978

21.   Łosiński G. – Nowoczesny system prezentacji - „Edukacja Medialna” – s. 52, grudzień 1996 r.

22.   Łubkowska K., Zgrychowa I.- Zrobimy to sami, 1984 Warszawa WSiP

23.   Nazar J.-Kształtowanie zainteresowań technicz. dzieci i młodzieży Warszawa 1975 IW CRZZ

24.   Nowacki T.- Praca i wychowanie - Warszawa IW CRZZ 1980

25.   Nohrmann D.- Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz , WKiŁ 1983

26.   Matulka Z. - Metody samokształcenia - WSiP 1983

27.   Mincewicz K. - Zabawki i urządzenia elektroniczne, WSiP 1992

28.   Mrożkiewicz J.- Kształcenie ogólnotech. w nauczaniu początkowym-WSiP, Warszawa 1985

29.   Muffoletto R. – USA – Edukacja medialna, czyli wprowadzenie czyjegoś świata do klasy szkolnej. -  „Edukacja Medialna” – nr 3, 1997 r.

30.   Nowak. A. – SP.Technika 1, WSiP, Warszawa, 1999

31.   Nowak. A – SP.Technika 2, WSiP, Warszawa, 1999

32.   Nowak. A – SP.Technika 3, WSiP, Warszawa, 1999

33.   Nowak. A – SP.Technika 1-3, Przewodnik metodyczny, WSiP,Warszawa, 1999

34.   Pettersson R. – Szwecja – Media w procesie nauczania – uczenia się w świetle badań , „Edukacja Medialna” – nr 3, 1997 r.

35.   Pietrzyk J. - Księga sprawnych rąk - NK, Warszawa 1986

36.   Polny R.- Nauczanie techniki w szkole ogólnokształcącej- Warszawa WSiP 1981

37.   Poplucz J.- Optymalizacja działania pedagogicznego na lekcji, WSiP 1984

38.   Poplucz J. - Organizacja czynności nauczycielskich, WSiP 1978

39.   Podręcznik użytkownika AC-LOGO wersja 1.2 dla IBM PC, Jelenia Góra 1994

40.   Pollard M. - Komputer. Pracujące części. WSiP 1994 (dla dzieci)

41.   Proces kształcenia - podejście systemowe - przewodnik dla nauczycieli. (przekład z  angielskiego) WSiP / UNESCO Warszawa, 1986.

42.   Program liceum ogólnokształcącego ... Elementy Informatyki – Ministerstwo Edukacji Narodowej, WSiP, Warszawa 1994

43.   Riechert J.- Jak studiować? - PWN

44.   Rudniański J.- O dobrym wychowaniu i kształceniu - WSiP Warszawa , 1978

45.   Rudniański J. - Sprawność umysłowa. Wybór metod. Wiedza Powszechna

46.   Sell M. Program antywirusowy dla Windows 95/98 mks_vir. Warszawa ,1999

47.   Siemieniecki B. – Wybrane problemy pedagogiczne zastosowania komputera w edukacji, „Komputer w Szkole” nr 4, 1996 s.5

48.   Siemieniecki B. – Obszary zastosowań hipermediów w edukacji, „Komputer w Szkole” nr 4, 1996 s.24

49.   Słomkiewicz S.- Samodzielne myślenie i działanie uczniów , Warszawa PZWS 1971

50.   Stanisławska E. - Materiały metodyczne dla nauczycieli kl. 1-3, zeszyt dydaktyczny, Łomża

51.   Stępniewski S. - Twój PeCet - podręcznik dla użytkowników komputerów , 1994

52.   Strykowski W. - Audiowizualne materiały dydaktyczne. Podstawy kształcenia multimedialnego, PWN

53.   Strykowski W. – Rola mediów w edukacji -  „Edukacja Medialna” – nr 2, grudzień 1996 r

54.   Strykowski W. – „Edukacja Medialna” – nowość wśród obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących -  „Edukacja Medialna” – nr 1,  1997 r.

55.   Strykowski W. – Kształcenie multimedialne w pracy szkoły s.4,  „Edukacja Medialna” – nr 3, 1997 r.

56.   Stucki E.- Techniczne środki dydaktyczne w pracy przedszkola. 

57.   Sysło M. M. Algorytmy – odświeżone spojrzenie. – „Komputer w Szkole” nr 5

58.   Sysło M.M. i współpracownicy – Podręcznik do technologii informacyjnej + CD-ROM

59.   Szewczuk W. - Trudności myślenia i rozwijania zdolności uczniów – WSiP,  Warszawa 1983

60.   Topol P. – Kilka słów o SuperMemo - „Edukacja Medialna” – s. 56, grudzień 1996

61.   Walat A. – Co powinien umieć specjalista w dziedzinie zastosowań komputera w edukacji?- „Komputer w Szkole” nr 4, 1996 s.34

62.   Wengier Ł.A. (red.) Gry dydaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym - WSiP 1983

63.   Wiatrowski Z. - Pedagogika pracy w zarysie, PWN 1985 (wybrane fragmenty)

64.   Zaczyński W. Praca badawcza nauczyciela, Warszawa WSiP, 1968

65.   Zajda K., Lipina S. - Wychowanie techniczne w przedszkolu, WSiP 1984

 

Metoda prowadzenia zajęć: Główną metodą prowadzenia zajęć jest od lat doskonalona problemowa metoda ćwiczeń laboratoryjnych oparta na szczegółowej instrukcji z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów dydaktycznych w większości przygotowanych przez prowadzącego.

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Aktywna obecność na zajęciach i wykonanie wszystkich opracowywanych na zajęciach projektów do wyprawki pedagogicznej w zakresie wychowania technicznego w przedszkolu.

 

Problemy do samodzielnego rozwiązania:

 

1.     Analiza obowiązujących programów nauczania techniki w kształceniu zintegrowanym w przedszkolu i szkole.

2.     Cele kształcenia technicznego, treści kształcenia technicznego, proces nauczania-uczenia się techniki, zasady nauczania techniki, metody kształcenia technicznego, formy nauczania techniki, środki dydaktyczne w nauczaniu techniki, planowanie pracy dydaktycznej oraz warunki unowocześnienia procesu kształcenia technicznego w przedszkolu  i szkole.

3.     Wykorzystanie przygotowywanej na zajęciach wyprawki pedagogicznej przy tworzeniu własnego warsztatu pracy intelektualnej i praktycznej w zakresie kształcenia technicznego w poszczególnych grupach wiekowych.

 

 

Uwagi:

Podczas samodzielnego rozwiązywania problemów przez studentów wykorzystywane są wybrane strony z mojej edukacyjnej witryny internetowej: http://www.lasko.republika.pl