© Henryk Lasko 2005

Projekt i wykonanie gry dydaktycznej

oraz jej obudowa metodyczna

 

Praca zaliczeniowa obejmuje:

q       Pełną dokumentację gry dydaktycznej (wykonanych środków dydaktycznych);

q       Konspekt do określonych zajęć w przedszkolu lub szkole z uwypukleniem metod zastosowania zaprojektowanych i wykonanych środków dydaktycznych, zadań cząstkowych oraz charakterystyki zajęć poprzedzających i następnych;

q       Ewaluację i podsumowanie zajęć w oparciu o przeprowadzone czynności badawcze oraz uwagi metodyczne dotyczące zastosowania zaprojektowanej gry (środków dydaktycznych) w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu a zwłaszcza o aktualny program nauczania początkowego Jadwigi Hanisz – Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku

    klasy 1-3, wyd. I, WSiP, Warszawa, 1999 r.

Kryteria oceny: oryginalność, przydatność i estetyka gry (środków dydaktycznych) wraz z dokumentacją, poprawnie napisany konspekt zajęć oraz wnikliwa ewaluacja przeprowadzonych zajęć.

 

(Poniższy konspekt należy traktować jako roboczy. Ostateczna weryfikacja odbędzie się na zajęciach studiów podyplomowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.)

 

1

Autor konspektu i prowadzący zajęcia

Henryk Lasko

lasko@pr.onet.pl  http://www.lasko.republika.pl

 

2

Miejsce, czas zajęć, klasa grupa

Przemyśl, SP nr 5 2*45 minut, klasa III a, 

(27 września 2004)

 

3

Charakterystyka zajęć poprzedzających

„Jak to działa?”  instalacja multimedialnego przewodnika po magicznym świecie urządzeń i wynalazków  OPTIMUS Pascal „MULTIMEDIA” Zwiedzanie WARSZTATU oraz przeglądanie wybranych praw fizyki.

Każdy film animowany

jest  ilustrowany

planszami.

4

Temat jednostki metodycznej

WENTYLATOR - montaż i demontaż. Zastosowanie przekładni zębatej – Gra dydaktyczna „Przekładnie”

uogólnienie

5

Cele główne:

Kształtowanie kompetencji użytkownika wytworów techniki i przyszłego wynalazcy:

q       kształtowanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się prostymi narzędziami i bezpiecznego korzystania z urządzeń technicznych

q       - wdrażanie do właściwego planowania i organizowania procesu prowadzącego do powstania nowego wytworu

 

6

KOMPETENCJE

Podstawa programowa

q       Znajomość podstawowych własności różnych materiałów-PP:41

q       Posługiwanie się prostymi narzędziami - PP:40

q       Bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych

     - PP :40

q       Planowanie i organizacja pracy przy montażu wytworu technicznego - PP: 42

 

 

7

NABYWANE UMIEJĘTNOŚCI

q       Dobiera adekwatne materiały do wykonywanego przedmiotu, urządzenia; uzasadni wybór stwierdzając np. podatny na sklejenie, na zginanie, utrzymuje sztywność itp.

q       Potrafi bezpiecznie posługiwać się takimi narzędziami, jak: nóż, nożyczki, kolec, igła, naparstek, zszywacz biurowy, dziurkacz, młotek, obcęgi, wkrętak, linijka, szczypce do drutu, pilnik;

q       Odczyta ze zrozumieniem instrukcje oraz informacje;

q       Planowanie i organizacja pracy: sprecyzuje, co ma wykonać; zgromadzi odpowiednie materiały i potrzebne narzędzia; przygotuje stanowisko pracy; ustali kolejność wykonywanych czynności (mierzenie, wycinanie, klejenie.); wykona prace wykończeniowe;

q       [Montaż i demontaż zestawów poliwalentnych typu mechanicznego]

[Bliższe poznanie przekładni zębatej. Czytanie rysunków technicznych. Utrwalanie umiejętności wyznaczania, cięcia i załamywania kartonu.]

8

NIEZBĘDNA WIEDZA

q       Szerokie zastosowanie w majsterkowaniu materiałów z tworzyw sztucznych;

q       Kultura posługiwania się narzędziami- zasady bhp i zasady ekonomicznego używania narzędzi; Urządzenia techniczne- elementy składowe: obudowa, element uruchamiający, napędzający, pracujący; instrukcja obsługi;

q       Ćwiczenia w adekwatnym dobieraniu materiałów do określonego rodzaju planowanego wytworu; 

[Bliższe poznanie przekładni zębatej.]

9

KREOWANE CECHY OSOBOWOŚCI

q       Spostrzegawczość w ocenie różnorodności materiałów, które można wykorzystać w majsterkowaniu;

q       Świadomość konieczności wykorzystywania surowców wtórnych;

q       Doskonalenie sprawności manualnej;

q       Oszczędność w gospodarowaniu materiałami;

q       Samodzielność i  zaradność życiowa;

q       Zainteresowanie techniką;

q       Nastawienie innowacyjne do otoczenia i używanych przedmiotów

q       Pomysłowość w realizacji wytworu;

q       Twórcza wyobraźnia;

 

10

Urządzenia,  narzędzia, materiały, przybory, spoiwa.

Zestawy poliwalentne i oprzyrządowanie, młotek, podkładka, nożyczki, dziurkacz, ołówek, karton,

 

11

Środki dydaktyczne do prowadzenia zajęć

q       Gra dydaktyczna oparta na zestawach elementów mechanicznych do montażu.

q       Zeszyt dydaktyczny Jana Kazberuka s. 101-102. i  multimedialnym przewodniku po magicznym świecie urządzeń i wynalazków -„Jak to działa?”- OPIMUS Pascal – MULTIMEDIA

ew. pokaz zestawów poliwalentnych typu elektrotechn.

12

Forma pracy ucznia

Praca uczniów w małych zespołach (3 uczniów)

 

13

Dominująca metody zajęć i czynności metodyczne

q       Problemowa metoda zajęć praktycznych. Metoda upoglądowionej instrukcji. Konkurs na najlepiej skonstruowany model.

 

14

Charakterystyka planowanych  zajęć następnych

q       -Jak to działa?-  prezentacja multimedialnego przewodnika po magicznym świecie urządzeń i wynalazków - OPTIMUS Pascal - MULTIMEDIA - Przeglądanie wybranych praw fizyki i księgi wynalazków.

q       Zapoznanie uczniów z zestawami poliwalentnymi typu elektrotechnicznego.

konkurs

na najlepszego przewodnika po świecie wynalazków

 

Przebieg zajęć:

1

Uświadomienie celu zajęć

q       Nawiązanie do poprzednich zajęć.

q       Przeprowadzenie pogadanki na temat kwalifikacji zawodowych (mistrz, technik, inżynier).

q       Uświadomienie uczniom, że na dwóch kolejnych lekcjach nauczą się rozwiązywać proste zadania techniczne, rozumieć działanie przekładni zębatej, czytać rysunki techniczne, sprawnie montować oraz współpracować w zespole.

q       Rozbudzanie zainteresowania ucznia nowymi zagadnieniami

zdjęcia, plansze, pogadanka

objaśnienia

(słowniki)

dokumentacja techniczna

i rysunki warsztatowe

 

 

 

fragment filmu „Przekładnie”

CD

Jak to działa?

Pascal MULTIMEDIA

2

Analiza zadań

q       Zapoznanie uczniów z zestawami.

q       Analiza rysunków dotyczących skrótów.

q       Analiza rysunków przedstawiających diabelski młyn i wentylator

[Obejrzyjcie w instrukcji obydwa rysunki i porównajcie czym różnią się obie przekładnie. Czy można zamienić te przekładnie w obu urządzeniach?] Uczniowie mają uzasadnić celowość zastosowania takich przekładni jak w przewidzianym projekcie.

q       Uzupełnienie wiadomości uczniów przy pomocy dobranych środków multimedialnych o przekładniach, maszynach prostych i mechanizmach

q       Sformułowanie zadania głównego:

[Waszym zadaniem jest zmontowanie na podstawie przygotowanej dla Was dokumentacji technicznej WENTYLATORA oraz samodzielne zaprojektowanie i wykonanie skrzydeł. Zaprojektować to znaczy przemyśleć, jaka ma być ich długość i szerokość oraz jak je zagiąć i przymocować do płaskownika]

Zestaw poliwalentny

typu mechanicznego

objaśnienia,

instrukcja do zestawu s.32,33 i 24,25

 

 

 

 

pokaz dyskusja z objaśnieniem

 

 

 

METODA PROBLEMOWA

 

przewidywane pokazy dodatkowych plansz pomocniczych, sporządzonych na poprzednich zajęciach

3

Plan pracy

q       Omówienie kolejności montażu

q       Zapoznanie uczniów z organizacją montażu i demontażu

q       Ustalenie kryteriów oceny pracy uczniów

q       Napisanie na tablicy planu pracy

rysunki tablicowe nauczyciela i uczniów

[rysunki niedokończone]

kryteria-plansza

plansza [tablica]

przerwa śródlekcyjna

ćwiczenia gimnastyczne

4

Przygotowanie do ćwiczeń (do realizacji zadań)

q       Przeprowadzenie ćwiczeń próbnych

q       Przygotowanie stanowisk roboczych

q       Rozdanie zestawów

elementy zestawu

podkładki

zestawy

ćwiczenia praktyczne

5

Wykonanie zadań

q       W czasie wykonywania zadań zwracam uwagę na zgodność montażu z instrukcją, współpracę w zespole, ład na stanowisku roboczym i zachowanie się uczniów

q       GRA DYDAKTYCZNA „Przekładnie”- utrwalająca wiadomości i umiejętności.

zestawy z pełną dokumentacją techniczną

ćwiczenia praktyczne metoda upoglądowionej instrukcji.

6

Ocena pracy

q       Ocena przebiegu pracy w poszczególnych zespołach

q       Ocena pracy poszczególnych uczniów zgodna z kryteriami ustalonymi wcześniej (wiadomości, umiejętności, zachowanie)

q       Zorganizowanie wystawki prac

q       Ocena wyników w GRZE DYDAKTYCZNEJ„Przekładnie”

rysunek tablicowy nauczyciela

 

 

stolik

półka

elementy zestawu

[tabela rekordów]

7

Zakończenie i wnioski do następnych zajęć

q       Demontaż -  ułożenie elementów montażowych w pudełku

q       Uporządkowanie stanowiska roboczego

q       Porównanie wykonania z planem

q       Utrwalenie i uogólnienie poznanych zagadnień technicznych

q       Sformułowanie wniosków do następnej lekcji

zestawy

pudełka

zmiotki

ściereczki

pogadanka heurystyczna