Do:

EKSLIBRISY

na wystawę w PBP

Wykonanie oryginalnego znaku własnościowego książki techniką tradycyjną lub przy pomocy programu graficznego, zgodnie z przyjętymi ustaleniami i bez błędów literniczych i przygotowanie projektu planszy na wystawę w Przemyskiej Bibliotece Publicznej

3

 

Odbitka lub wydruk własnego ekslibrisu na kartce o formacie A4 w koszulce + plik nazwisko1.jpg

4

jw.

3 odbitki lub 3 wydruki + 3 pliki nazwiskox.jpg (własny, IV LO jako szkoła marzeń i Biblioteka ZSEiO)

5

jw.

Projekt zakwalifikowany do wystawy w PBP

6

jw.

Najlepsza praca w grupie

 

 

Do:

GAZETKA SZKOLNA

Wykonanie oryginalnego projektu gazetki szkolnej przy pomocy dostępnego w szkole oprogramowania, zgodnie z przyjętymi ustaleniami, bez błędów literniczych,  merytorycznych i technicznych

3

.

Pliki na dyskietce lub CDR z co najmniej jednym interesującym artykułem zilustrowanym nie publikowaną do tej pory fotografią z życia naszej szkoły, zapisany jako HTML

4

jw.

Pliki na dyskietce lub CDR z co najmniej jednym interesującym artykułem zilustrowanym nie publikowaną do tej pory fotografią z życia naszej szkoły, na własnym blogu

5

jw.

Pliki na dyskietce lub CDR z co najmniej jednym interesującym artykułem zilustrowanym nie publikowaną do tej pory fotografią z życia naszej szkoły, na własnej stronie www

6

jw.

Najlepsza praca w grupie

 

 

 

 

Do:

AUTOPREZENTACJA

Oryginalne prezentacje wykonane bez błędów

3

 

Projekt na dyskietce jako strona internetowa ze wstawioną grafiką w katalogu ‘nazwisko’.

4

jw.

Autoprezentacja w Internecie. (blog)

5

jw.

Autoprezentacja w Internecie. (strona www)

6

jw.

Autoprezentacja multimedialna na CD (sekwencja filmowa w ZSEiO)

 

 

 

Do:

RELACYJNA BAZA DANYCH  (RBD)

Podpisana standardowa RBD z podpisanymi kwerendami, formularzami i stronami WWW

2

 

RBD z powiązanymi tabelami na FDD lub CD-ROM

3

jw.

Dopisanie do tabel rekordów dot. swoich danych osobowych

4

jw.

Rozwiązanie i omówienie wybranego zadania 1 z 15 

5

jw.

Rozwiązanie i omówienie wylosowanego zadania 1 z 15 

6

jw.

Stworzenie i omówienie  bazy i kwerend wg opracowanych przez nauczyciela projektów: SZKOŁA, SPORT lub BIBLIOTEKA

 

 

Do:

UKIERUKOWANA PRZEZ NAUCZYCIELA

PRACA Z PODRĘCZNIKIEM

Uwagi: Należy podać pełną nazwę podręcznika,  numery, stronice oraz pełną treść  zadań oraz rozwiązania   na dyskietce lub CD-ROM. Unikać błędów merytorycznych i ortograficznych i informatycznych. Być przygotowanym do rozwiązania wybranego przez nauczyciela zadania

Nie zapomnieć o podpisaniu zadań tabel, aplikacji itp

2

ilość

1

3

ilość

3

4

ilość

6

5

ilość

12

6

ilość

24

 

 

Do:

UKIERUKOWANE PRZEZ NAUCZYCIELA

TWORZENIE APLIKACJI w EXCELu

Projekt PERYT1

Należy podać numer zadania, pełną treść  zadania oraz rozwiązania   na dyskietce lub CD-ROM. Unikać błędów merytorycznych i ortograficznych i informatycznych

Być przygotowanym do rozwiązania wybranego przez nauczyciela zadania

Nie zapomnieć o podpisaniu zadań tabel, aplikacji itp

2

ilość

1

3

ilość

3

4

ilość

6

5

ilość

12

6

ilość

24

 

 

Do:

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA

Oryginalny, bezbłędny projekt planszy ilustrujący wybrane przez ucznia zagadnienie

4

 

Ilustrowana obustronna praca na dwóch stronach A4 w koszulce. 

5

jw.

Własne komentarze dotyczące tematu ścieżki.

6

jw.

Najlepsza praca w grupie

 

 

Do:

PRACA KONTROLNA

Uwagi: Należy podać pełną nazwę podręcznika, pełny temat pracy kontrolnej, numer ćwiczenia i zadania oraz stronice,  pełną treść ćwiczeń i zadań oraz rozwiązania w Internecie lub na HDD/CD-ROM. Unikać błędów merytorycznych i ortograficznych i informatycznych

3

 

Opracowania na dyskietce lub CD.  Wyczerpujące zagadnienia. + rozwiązane przykłady i ćwiczenia.

4

jw.

Strony WWW w Internecie na swoim koncie (wyczerpujące zagadnienia + rozwiązane przykłady i ćwiczenia.)

5

jw.

Strony WWW w Internecie (wyczerpujące zagadnienia + rozwiązane przykłady + rozwiązane zadania. )

6

jw.

Zaprojektowanie wykonanie i wykorzystanie środka dydaktycznego.

związanego z tematem pracy kontrolnej (np. projekt planszy lub foliogram), wcześniej zatwierdzony przez nauczyciela.

 

 

Do:

PASCAL – DELPHI – C - C++ - inne

Do oceny należy przedstawić podpisane źródła z informacją o kompilatorze, skompilowane programy oraz ew. dodatkowe aplikacje i informacje

 

2

 

Program przepisany lub skopiowany. Wykonuje się bez błędów.

3

jw.

Program po uruchomieniu pokazuje w menu m.in. treść zadania,  oraz rozwiązanie zadania.

4

jw.

Program pobiera dane objęte zadaniem z pliku ‘in.txt’ lub podaje wynik rozwiązania w pliku ‘out.txt’ lub pokazuje dokładny opis istotnych fragmentów kodu.

5

jw.

Program przetwarza dane objęte zadaniem z pliku ‘in.txt’ do pliku ‘out.txt’, umożliwiając jego testowanie.

6

jw.

twórcze uzupełnienie programu o wyjaśnienia dotyczące algorytmu, komend języka, optymalizacji kodu itp. lub program napisany w C, C++, Java, Delphi, Excelu itd

 

 

 

 

Kryteria ocen z technologii informacyjnej i informatyki

 

Wymagania

Ocena

Ogólne kryteria ocen

Konieczne

Dopuszczająca

2

·      uczeń ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez danego ucznia podstawowej wiedzy informatycznej w ciągu dalszej nauki,

·      uczeń rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności.

Podstawowe

Dostateczna

3

·      uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym,

·      uczeń rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne lub praktyczne typowe o średnim stopniu trudności

Rozszerzające

Dobra

4

·      uczeń nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym,

·      uczeń poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

Dopełniające

Bardzo dobra

5

·      uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

·      sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych sytuacjach

 

Celująca

6

·      uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danej klasy, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

·      biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, specjalizuje się w jakiejś dziedzinie, ma dorobek i udokumentowane osiągnięcia, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub

·      osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym albo krajowym, lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 

 

 

powrót