ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY
GRUPY REGIONALNEJ PRZEMYŚL PSAPCF


Ewa Widaj - przewodnicząca
nauczycielka kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 15 w Przemyślu
e-mail:jadiwewa@poczta.onet.pl

·              Koordynacja działalności Grupy Regionalnej Przemyśl PSAPC.F.

·              Sporządzenie planu pracy i odpowiedzialność za jego realizację.

·              Inicjowanie działań edukacyjnych o zasięgu regionalnym.

·              Współpraca z Krajowym Zespołem Koordynacyjnym PSAPF.

·              Współpraca z instytucjami, organizacjami i fundacjami.

·              Prowadzenie korespondencji.

·              Organizacja, prowadzenie szkoleń dla nauczycieli zainteresowanych koncepcją pracy C. Freineta i działalnością w grupie.

·              Reprezentowanie Grupy Regionalnej Przemyśl PSAPC.F na zewnątrz.

·              Opracowywanie raportów i sprawozdań z działalności statutowej Grupy.


Renata Haśkiewicz - Kudła - zastępca przewodniczącej
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bolestraszycach
e-mail:rena19@autograf.pl

·              Koordynacja organizacji spotkań zgodnie z harmonogramem

·              Inicjowanie i koordynacja form współpracy międzyszkolnej

·              Koordynacja udziału nauczycieli w szkoleniach ogólnopolskich

·              Organizacja, prowadzenie szkoleń dla nauczycieli zainteresowanych koncepcją pracy C. Freineta i działalnością w grupie

·              Prowadzenie podstawowej dokumentacji działalności grupy

·              Opracowywanie sprawozdań z działalności statutowej Grupy

·              Przygotowywanie zaświadczeń, potwierdzeń, podziękowań itp.

·              Działalność wydawnicza Grupy Regionalnej Przemyśl PSAPC.F np. biuletyn itp. - upowszechnianie doświadczeń nauczycieli kształcenia zintegrowanego


Bogusława Kuciel - zastępca przewodniczącej
nauczycielka kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Przemyślu
e-mail:boguslawa.kuciel@wp.pl

·              Koordynacja dokumentowania działalności grupy - prowadzenie kroniki.

·              Opieka nad siedzibą Grupy.

·              Odbiór poczty do Grupy - kontakt z PCEN-em

·              Działalność reklamowa i promocyjna, koordynacja prac plastycznych: dekoracji, folderu, materiałów na zjazdy ogólnopolskie

·              Działalność wydawnicza Grupy Regionalnej Przemyśl PSAPC.F np. biuletyn itp. - upowszechnianie doświadczeń nauczycieli kształcenia zintegrowanego


Małgorzata Kulawska - skarbnik
nauczycielka kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Orłach
e-mail:akswaluk@interia.pl

·              Zbieranie składek i terminowe (30.06) przekazywanie na konto Stowarzyszenia

·              Prowadzenie księgowości (przychody, rozchody) - analiza budżetu Grupy

·              Organizacja sprzedaży wydawnictw - dystrybucja czasopisma "Inspiracje Freinetowskie"

·              Wysyłanie przekazów pocztowych, wpłaty na konto

·              Zakup materiałów na potrzeby grupy

·              Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego


Elżbieta Musiał - sekretarz
nauczycielka kształcenia zintegrowanego w Zespole Szkól w Stubnie
e-mail:...............

·              Gromadzenie materiałów do publikacji na stronie internetowej, prowadzenie wykazu

·              Opracowywanie materiałów do publikacji na stronie internetowej

·              Przygotowywanie dokumentacji do bieżącej działalności grupy ( wnioski, sprawozdania, raporty, zaświadczeń, potwierdzeń)