Ewa Widaj

Koncepcja pracy Grupy Regionalnej Przemyśl PSAPC. Freineta

 Tym co przenika całą stronę realizacyjną koncepcji pracy nauczycieli zrzeszonych w Przemyskiej Grupie PSAPC.F, są doświadczenia poszukujące. Są one wyższą formą doświadczania świata przez dziecko, wymagają działań twórczych, sprzyjają uczeniu się zachowań niekonwencjonalnych, niestandardowych. Aktywne uczestnictwo służy kształceniu krytycznego stosunku do własnych działań i uzyskiwanych efektów, uczy odpowiedzialności, dyscypliny, akceptacji siebie i innych, daje poczucie godności. Młody człowiek jest aktywnym uczestnikiem procesu zdobywania wiedzy: selekcjonuje, przekształca informacje, buduje hipotezy. Potrzeba wiedzy, chęć dochodzenia do tego, żeby wiedzieć i rozumieć – jest siłą napędową i motorem uczenia się. Opieranie na wewnętrznej motywacji pomaga przyjąć dziecku odpowiedzialność za własną naukę. Uczenie jest procesem opartym na rzeczywistej samoocenie i motywacji - wiąże się z planowaniem i organizacją własnej nauki oraz przejęciem odpowiedzialności za własne działania. W konsekwencji tak organizowanego procesu uczenia się uczeń ma możliwość zdobycia umiejętności myślenia projektowego, tak ważnego we współczesnym świecie. Zaplanowaliśmy kilka imprez o zasięgu powiatowym, dających możliwość pokazania dzieciom swoich umiejętności, a nauczycielom pokazania efektów pracy z uczniami technikami Freineta.

1.            Regionalny Przegląd „Twórcza Aktywność Dziecka inspirowana Pedagogiką C. Freineta”, którego finał odbywa się w Galerii 7A przy PCEN o/Przemyśl. Przedmiotem jest twórczość dziecięca inspirowana technikami C. Freineta w formie swobodnej ekspresji:

*      plastycznej

*      słownej

*      teatralnej

 

2.            Powiatowa Olimpiada Sportowa pod hasłem „Igrzyska Radości – Zdrowiem Przyszłości”. Impreza ta jest realizowana w ramach ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która promuje zdrowy styl życia. Staje się okazją do urzeczywistnienia marzeń dzieci, podnoszenia poczucia ich własnej wartości i odniesienia sukcesu w wielkim wydarzeniu sportowym.

 

3.            „Przegląd Kolęd i pastorałek”, obejmujący teren powiatu przemyskiego, który za każdym razem odbywa się w Żurawicy, dzięki przychylności Pana Dyrektora Gimnazjum i władz gminnych.

 

Wychodząc z założenia, iż cała współczesna pedagogika jest areną szukania nowych rozwiązań funkcjonalnych a nauczycielom potrzebne są  drogowskazy orientujące  w kierunkach przemian pedagogika na której się opieramy otwiera nowe możliwości unowocześniania treści, metod i organizacji pracy, odgrywa niemałą rolę w naszym doskonaleniu. Jest dla nas źródłem inspiracji do twórczej pracy pedagogicznej, pozwalając uczynić szkoły w których pracujemy, bliskim dziecku środowiskiem życia.

Reasumując koncepcję naszej pracy pojmujemy nauczanie i wychowanie jako wędrówkę kształcącą zainteresowaną problematyką wychowawczą. Idea takiej pracy zasadza się na wymianie myśli i informacji, stwarza sytuację do doceniania innych, ponieważ edukacja jest dziełem społecznym, wiąże się więc z odpowiedzialnością za innych. Kwestia ta jako moralno-etyczna, stanowi jeden z najpoważniejszych problemów ludzkości.

Cóż  więc z tego wynika dla nauczycieli?

Naszym zdaniem to, że nie zagraża odpowiedzialności. Motywacją do dalszego wysiłku może być to, że ludzie nie radzą  sobie z udźwignięciem odpowiedzialności jako fundamentalnego zagadnienia, także edukacyjnego, a zarazem ostro widzą jej  znaczenie dla własnego funkcjonowania.