Historia

"Nasza praca polega na zbiorowym wysiłku nauczycieli, którzy spotykają się, dyskutują, zapraszają się nawzajem do swoich klas, aby pokazać co robią, wysłuchać życzliwej krytyki i wątpliwości kolegów, czy też pomóc w rozwiązywaniu ich problemów. Nie ma i nie może być w pedagogice dogmatów, bo jest ona związana z życiem, które jest w nieustannym ruchu." Celestyn Freinet Jak to się zaczęło ? czyli słów kilka o początku działalności Rozkwit działalności nastąpił po spotkaniu warsztatowym prowadzonym przez członków Zespołu Koordynacyjnego Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C. Freineta między innymi p. Zofię Napiórkowską, które miało miejsce w lutym 1998. Od tego czasu spotkania stały się systematyczne mniej więcej raz na dwa miesiące. Stworzyła się też stała grupa nauczycieli z Przemyśla i okolic. Na zespole metodycznym omawiane były zagadnienia związane z pedagogiką C. Freineta: techniki pracy - doświadczenia poszukujące, swobodny tekst, fiszki autokorektywne, korespondencja międzyszkolna i międzyklasowa, samorządność klasowa, gazetka szkolna lub klasowa, planowanie zespołowe i indywidualne. Wśród nauczycieli następowała wymiana doświadczeń, odwiedziny w szkołach, lekcje otwarte. W maju 1999r. po zjeździe we Wrocławiu, na który zostałyśmy zaproszone zdecydowano o zawiązaniu Regionalnej Grupy PSAPCF, do której zostałyśmy oficjalnie przyjęte podczas spotkania Zespołu Koordynacyjnego PSAPC.F w Otwocku w dniach 8 - 10 X 1999r. Bierzemy również udział w warsztatach organizowanych przez PSAPCF na terenie kraju. Nasze przedstawicielki były we Wrocławiu, Krynicy, Otwocku, a także we Francji. W roku szkolnym 1999/2000 zgłębiałyśmy tajniki koncepcji pedagogiki C. Freineta poprzez systematyczne spotkania w zespole metodycznym, dzielenie się swoim doświadczeniem podczas zajęć otwartych z uczniami klas I - III. Kwitnie korespondencja międzyszkolna, wspólne spotkania zaprzyjaźnionych klas itp. Podsumowaniem działalności było przygotowanie prezentacji dorobku nauczycieli i uczniów Grupy Regionalnej PSAPC.F w ramach Dni Otwartych ODN w maju 2000r. Zorganizowałyśmy warsztaty metodyczne dla nauczycieli zainteresowanych pedagogiką C. Freineta, które prowadziły p. Zofia Napiórkowska i Grażyna Maszczyńska - Góra. Dzięki tym warsztatom grono nasze powiększyło się o kilku sympatyków. W lipcu b.r. uczestniczyłyśmy w warsztatach metodycznych w Gnieźnie. Zespół Koordynacyjny Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C. Freineta zorganizował w Przemyślu, we współpracy z ODN warsztat metodyczny nt. "Budowanie demokracji w szkole poprzez samorządną organizację życia w klasie". W roku szkolnym 2000/2001 położyłyśmy nacisk na praktyczne wykorzystywanie koncepcji i technik pracy C. Freineta w kształceniu zintegrowanym. Zaplanowałyśmy obserwację zajęć zintegrowanych, a tym samym wymianę doświadczeń, która będzie przebiegała wg opracowanego harmonogramu. Działalność Grupy w latach 1995 – 1999 Inspiratorem i głównym koordynatorem działalności była p. Elżbieta Komarnicka były doradca metodyczny a obecnie konsultant Podkarpackiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie O/ w Przemyślu. Będąc doradcą metodycznym chciała zaszczepić "freinetowskiego bakcyla" innym nauczycielom i to jej się udało. Zgromadziła wokół swojej osoby grupę ludzi, którym jest bliska idea założeń pedagogiki C. Freineta. W dniach 18-24. 10 1999 r. pięć naszych koleżanek wyjeżdża do Francji, gdzie mają możliwość zwiedzania Szkoły w Vence, założonej przez C. Freineta, do tej pory aktywnie kontynuującej filozofię jego pracy. Pobyt ten dostarczył im niezapomnianych wrażeń, entuzjazmu i bogatych doświadczeń. Działalność Grupy w latach 1999 - 2002. Organizujemy spotkania Regionalnej Grupy Przemyśl PSAPC.F podczas których:

*  wzbogacamy wiedzę z zakresu pedagogiki C. Freineta i jego technik pracy;

*  poznajemy alternatywne metody i sposoby pracy w kształceniu zintegrowanym i wymieniamy doświadczenia;

*  projektujemy scenariusze zajęć zintegrowanych z wykorzystaniem technik pracy C. Freineta.

*  prowadzimy lekcje koleżeńskie i zajęcia otwarte.

*  nawiązujemy współpracę międzyszkolną.

*  Modyfikujemy wybrane programy kształcenia zintegrowanego w oparciu o koncepcję pedagogiczną i techniki pracy C. Freineta.

*  Prowadzimy zajęcia otwarte z wykorzystaniem technik pracy C. Freineta.

*  Współpracujemy z Podkarpackim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli O/w Przemyślu.

*  Prezentujemy swój dorobek i naszych uczniów w ramach Dni Otwartych ODN w Przemyślu.

*  Współorganizujemy warsztaty metodyczne z Krajowym Zespołem Koordynacyjnym PSAPC.F dla nauczycieli z naszego regionu, tj.: "Zastosowanie wybranych technik pracy C. Freineta w szkole podstawowej" oraz "Budowanie demokracji w szkole poprzez samorządną organizację życia w klasie"

*  Funkcję przewodniczącej Grupy pełni Pani Barbara Jakubów - doradca metodyczny ds. kształcenia zintegrowanego.

*  W lutym 2001 r. uczestniczymy jako delegaci w IV Walnym Zebraniu Delegatów PSAPCF w Warszawie.

*  Bierzemy udział w ogólnopolskich szkoleniach organizowanych przez Krajowy Zespół Koordynacyjny PSAPC.F. we Francji, Krynicy, Otwocku, Gnieźnie, Puławach.

Nasi uczniowie:

*    Świadomie i aktywnie uczestniczą w procesie nauczania - uczenia się;

*    Prowadzą księgi życia, korespondencję międzyszkolną;

*    Tworzą swobodne teksty;

*    Redagują i wydają gazetki klasowe;

*    Rozwijają swoje zdolności i zainteresowania poprzez aktywność plastyczną, teatralną, ruchową, muzyczną;

*    Znają swoją miejscowość i kultywują tradycje i zwyczaje regionalne.